Bezoekersvoorwaarden

Door het kopen van een entreebewijs ga je akkoord met de algemene bezoekvoorwaarden van het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Hierin worden de rechten en plichten van zowel museum als bezoeker omschreven. Je kunt de bezoekvoorwaarden ook inzien bij onze kassa en informatiebalie in het museumcafé.

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het museum zal zich zo veel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1
Bevrijdingsmuseum Zeeland: onder het Bevrijdingsmuseum Zeeland wordt verstaan de stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland, die het museumcomplex in stand houdt en exploiteert. In die organisatie zijn functionarissen werkzaam van de Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland, die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2
museumcomplex: het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van het Bevrijdingsmuseum Zeeland valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, het Entreegebouw, tentoonstellingszalen, museale gebouwen, horeca-gelegenheden, terrassen, tuinen en overige buitenruimten.

Artikel 1.3
De bezoeker: een ieder die met of zonder een geldig toegangsbewijs het museumcomplex betreedt met als doel studie, educatie of genoegen.

Artikel 1.4
Entreeticket: een ticket dat de bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot het museumcomplex.

Artikel 1.5
Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, Museumkaart, e-ticket), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het museumcomplex.

Artikel 1.6
Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

Toepasselijkheid

Artikel 2.1
Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers van het museumcomplex.

Artikel 2.2
Deze voorwaarden gelden tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door het Bevrijdingmuseum Zeeland in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld.

Artikel 2.3
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Toegang museumcomplex

Artikel 3.1
De bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig toegangsbewijs gerechtigd het museumcomplex te betreden.

Artikel 3.2
De bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het museumcomplex ontzegd indien blijkt dat:
a. het toegangsbewijs niet is verstrekt door het Bevrijdingsmuseum Zeeland of een daartoe door het Bevrijdingsmuseum Zeeland bevoegd verklaarde instantie;
b. de bezoeker klaarblijkelijk onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert;
c. de bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren.

Artikel 3.3
Een vooraf gekocht entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het entreeticket vermelde datum.

Artikel 3.4
In het museumcomplex is sprake van (toegangs)controle van de bezoeker en zijn bagage. In dit verband kan de bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de medewerkers van het Bevrijdingsmuseum Zeeland. De bezoeker die zijn medewerking aan visitatie weigert, kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie.

Artikel 3.5
Het is de bezoeker verboden om in het museumcomplex naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van het Bevrijdingsmuseum Zeeland gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen. Wanneer deze voorwerpen bij de toegangscontrole worden aangetroffen, kunnen zij op eigen risico van de bezoeker worden achtergelaten op een door het Bevrijdingsmuseum Zeeland aan te wijzen plaats.

Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. De bezoeker die deze voorwerpen voorhanden heeft, kan worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen. Deze bezoeker wordt tevens de toegang tot het Bevrijdingsmuseum Zeeland ontzegd.

Toegankelijkheid

Artikel 4.1
Het museumcomplex is o.a. gevestigd in (historische) gebouwen met tentoonstellingen en activiteiten verspreid over verschillende locaties als ook buiten in de openlucht. Het Bevrijdingsmuseum Zeeland zet zich er voor in zoveel mogelijk integrale toegankelijkheid te realiseren. Zowel binnen als buiten de gebouwen moet rekening worden gehouden met omstandigheden die de persoonlijke toegankelijkheid beïnvloeden. Individuele omstandigheden en/of de gesteldheid van het weer kunnen hierop in belangrijke mate van invloed zijn.

Artikel 4.2
De bezoeker wordt aangeraden zich op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen voor wat betreft de persoonlijke toegankelijkheid. Met name dient bij het betreden van het buitenmuseum rekening te worden gehouden met mogelijke invloed van weeromstandigheden.

Artikel 4.3
De bezoeker wordt bij het betreden van het museumcomplex aangeraden zich op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften is in geval van een calamiteit verboden.

Artikel 4.4
Voor informatie over de omstandigheden die beperkingen voor de persoonlijke toegankelijkheid kunnen inhouden en mogelijkheden voor individuele hulp, wordt de bezoeker aangeraden contact op te nemen met de informatiebalie in het museumcafé.

Parkeren

Artikel 5.1
Op het parkeerterrein van het Bevrijdingsmuseum Zeeland gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. De maximumsnelheid op het terrein is vijftien kilometer per uur en verkeer van rechts heeft voorrang. Mocht een bezoeker de verkeersregels en/of aanwijzingen van de medewerkers van het Bevrijdingsmuseum Zeeland niet of niet correct opvolgen, dan is het Bevrijdingsmuseum Zeeland gerechtigd het voertuig op risico en kosten van de bezoeker van het terrein te verwijderen.

Artikel 5.2
De bezoeker wordt aangeraden het voertuig en ook de ramen van de auto goed af te sluiten en er geen kostbaarheden in achter te laten. In geval van diefstal of vernieling aanvaardt het Bevrijdingsmuseum Zeeland geen aansprakelijkheid. Dit geldt evenzeer indien schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosies of andere buitengewone omstandigheden. 

Verblijf in het museumcomplex

Artikel 6.1
Het is de bezoeker alleen toegestaan zich te begeven in voor publiek toegankelijke locaties en niet in voor publiek afgesloten ruimten.

Artikel 6.2
In verband met mogelijke risico’s en daaraan verbonden veiligheid van medewerkers en bezoekers, kan de toegang tot een locatie (tijdelijk) gesloten worden, alsmede de presentatie en overdracht worden aangepast aan de situatie op dat moment.

Artikel 6.3
In het geval van zeer extreem slechte weersomstandigheden, afgekondigd door politie of KNMI, treedt het protocol Weeralarm van het Bevrijdingsmuseum Zeeland in werking, waarbij besloten kan worden tot gedeeltelijke of gehele ontruiming van het museumcomplex.

Artikel 6.4
De bezoeker is verplicht zich te houden aan deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en aan de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door, als zodanig herkenbare, medewerkers van het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Indien naar het oordeel van de medewerkers van het Bevrijdingsmuseum Zeeland een bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met de bezoekersvoorwaarden of gegeven aanwijzingen en instructies, kan hem of haar de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd zonder dat het Bevrijdingsmuseum Zeeland tot vergoeding van enige schade of tot restitutie zal zijn gehouden.

Artikel 6.5
Wanneer de bezoeker herhaaldelijk bepalingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden of door de medewerkers gegeven aanwijzingen en instructies overtreedt, kan het Bevrijdingsmuseum Zeeland hem/haar de toegang tot het museumcomplex voor bepaalde tijd ontzeggen. Tevens is het Bevrijdingsmuseum Zeeland gerechtigd de bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het museumcomplex c.q. aan andere musea een voorwerp door (grove) schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door de bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het museumcomplex voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het Bevrijdingsmuseum Zeeland kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt de bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

Artikel 6.6
In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een (kunst)voorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is het Bevrijdingsmuseum Zeeland gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. De bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie door of namens de medewerkers van het Bevrijdingsmuseum Zeeland van tassen en andere voorwerpen. De bezoeker die zijn medewerking aan visitatie weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij het museumcomplex verlaat.

Artikel 6.7
Er is cameratoezicht in het museumcomplex. Camerabeelden worden conform de wettelijke bepalingen (Wet Bescherming Persoonsgegevens) bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

Artikel 6.8
Het Bevrijdingsmuseum Zeeland laat regelmatig foto- en filmreportages maken in het museumcomplex. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op de website, in folders enz. Met het betreden van het museumcomplex verklaart de bezoeker akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Indien de bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan dit bij het Bevrijdingsmuseum Zeeland kenbaar worden gemaakt. Het Bevrijdingsmuseum Zeeland zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen.

Huisregels

Artikel 7.1
Het is de bezoeker onder meer verboden in het museumcomplex:
a. tentoongestelde objecten aan te raken, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven;
b. goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie;
c. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast;
d. honden en andere huisdieren mee naar binnen te nemen. Hulphonden zijn zonder meer toegestaan.
e. privé-vervoermiddelen (zoals fietsen, skateboards, waveboards, segways, steps en skeelers) te gebruiken, met uitzondering van rolstoel, kinderwagen, buggy, loopfiets, rollator en andere algemeen aanvaarde hulpmiddelen.
f. foto-, film- of geluidsopnamen te maken in het museumcomplex, tenzij ze uitsluitend voor privédoeleinden gebruikt worden. Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsmateriaal te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie, waarin nadere voorwaarden zijn bepaald en locatie- of andere kosten in rekening kunnen worden gebracht.
g. eten of drinken te nuttigen in de presentatieruimten.

Artikel 7.3
Voor scholen in het primair of voortgezet onderwijs geldt dat per groep van 10 leerlingen minimaal één begeleider aanwezig moet zijn. Het Bevrijdingsmuseum Zeeland behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan groepen die niet voldoen aan deze normen.

Artikel 7.4
Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

Artikel 7.5
Op een aantal locaties gelden bijzondere richtlijnen voor de jongste bezoekers en hun ouders/begeleiders. Op deze locaties mogen kinderen onder de 12 jaar uitsluitend onder begeleiding de locatie betreden.

Artikel 7.6
Bij rondleidingen geldt een maximum van 20 personen per rondleiding.

Gevonden voorwerpen

Artikel 8.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij een medewerker of bij de informatiebalie in het Entreegebouw of Museumcafé.

Artikel 8.2
In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het Bevrijdingsmuseum Zeeland over de status van de vermeende eigenaar is het Bevrijdingsmuseum Zeeland gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

Artikel 8.3
Het Bevrijdingsmuseum Zeeland zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. Met gevonden voorwerpen waarvan na een drie maanden (waardevolle voorwerpen na 1 jaar) inbewaringneming door het Bevrijdingsmuseum Zeeland geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende, zal het museum naar bevind van zaken handelen en behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die niet zijn afgehaald te vernietigen.

Restitutie

Artikel 9.1
Het Bevrijdingsmuseum Zeeland is niet verplicht de kosten van een niet gebruikt entreeticket te vergoeden.

Artikel 9.2
De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Bevrijdingsmuseum Zeeland aan de bezoeker:
a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de collectie van het Bevrijdingsmuseum Zeeland;
b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen; tijdelijke sluiting van gebouwen voor periodiek restauratieonderhoud of voor houtbehandelingen;
c. een aanpassing van de reguliere openingstijd in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in geval van een calamiteit, een door het Bevrijdingsmuseum Zeeland noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het museumcomplex;
d. schade, overlast of ongemak veroorzaakt door andere de bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest) of diefstal;
e. overlast of ongemak veroorzaakt door evenementen en onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex;
g. ontzegging van de toegang tot het museumcomplex
h. verlies van het toegangsbewijs.

Aansprakelijkheid van het Bevrijdingsmuseum Zeeland

Artikel 10.1
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico.

Artikel 10.2
Alle door het Bevrijdingsmuseum Zeeland gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Het Bevrijdingsmuseum Zeeland aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het Bevrijdingsmuseum Zeeland is verspreid.

Artikel 10.3
Voor schade ontstaan als gevolg van door derden aan de bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het Bevrijdingsmuseum Zeeland nimmer aansprakelijk.

Artikel 10.4
Het Bevrijdingsmuseum Zeeland is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het Bevrijdingsmuseum Zeeland of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen het Bevrijdingsmuseum Zeeland verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van het Bevrijdingsmuseum Zeeland wordt onder meer uitgesloten voor:
a. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door het Bevrijdingsmuseum Zeeland ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het Bevrijdingsmuseum Zeeland gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers;
d. het in ontvangst nemen van goederen of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Bevrijdingsmuseum Zeeland daarvoor enige vergoeding bedingt.

Artikel 10.5
De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:
a. het door de verzekeraar van het Bevrijdingsmuseum Zeeland aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of
b. de ter zake van de schade door een derde aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

Artikel 10.6
In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Bevrijdingsmuseum Zeeland in geen geval meer bedragen dan de onder 10.5 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 10.7
Aansprakelijkheid van het Bevrijdingsmuseum Zeeland voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

Aansprakelijkheid van de bezoeker

Artikel 11.1
De bezoeker van het museumcomplex is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt, al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze Bezoekvoorwaarden en vrijwaart het Bevrijdingsmuseum Zeeland voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 11.2
De (oorspronkelijke) rechthebbende van het toegangsbewijs is medeverantwoordelijk en medeaansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van dit toegangsbewijs.

Artikel 11.3
Organisaties die in het museumcomplex bijeenkomsten, manifestaties en/of partijen (doen) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hun toedoen uitgenodigde gasten, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van deze gasten.

Overmacht

Artikel 12.1
Het Bevrijdingsmuseum Zeeland is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het Bevrijdingsmuseum Zeeland onafhankelijke voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk dan wel bezwaarlijk maakt.

Artikel 12.2
Tevens wordt onder overmacht verstaan, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oproer, rellen, terrorisme, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen op het museumcomplex, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

Artikel 12.3
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen, diensten en/of instellingen waarvan het Bevrijdingsmuseum Zeeland gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

Klachtenregeling

Artikel 13.1
In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken via de website van het Bevrijdingsmuseum Zeeland.

Artikel 13.2
Klachten die verband houden met de bezoekersovereenkomst dienen binnen 4 weken na de dag waarop het bezoek heeft plaatsgevonden schriftelijk bij het Bevrijdingsmuseum Zeeland te zijn ingediend. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden in principe niet door het Bevrijdingsmuseum Zeeland in behandeling genomen. Het Bevrijdingsmuseum Zeeland onderzoekt de klacht en behandelt deze in beginsel binnen 14 werkdagen na ontvangst. Is het onderzoek binnen deze termijn nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Overige voorwaarden en toepasselijk recht

Artikel 14.1
De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Bevrijdingsmuseum Zeeland, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt de Aanvullende Reserveringsvoorwaarden en de Uniforme Voorwaarden Horeca.

Artikel 14.2
Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het Bevrijdingsmuseum Zeeland is Nederlands recht van toepassing.

Slotbepaling

Indien een of meer van de hiervoor genoemde artikelen niet rechtsgeldig zijn of zullen worden, dan blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in de plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude niet-geldige zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

De Algemene Bezoekersvoorwaarden van het Bevrijdingsmuseum Zeeland zijn vastgesteld door het bestuur en de directie van het Bevrijdingsmuseum Zeeland.  De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn onder meer gepubliceerd op www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl 

Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland te Nieuwdorp
Directie
september 2019