Schenken en Nalaten

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland is aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Als ANBI zijn wij geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Uw gift komt geheel ten goede aan het culturele doel. 

Wanneer u wilt schenken of nalaten aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland informeert Stef Traas u graag over de mogelijkheden.

Schenken van geld
Wanneer u eenmalig of incidenteel een schenking wilt doen aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland, kan deze schenking op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. Uw gift komt ten goede aan een specifiek project of het Bevrijdingsmuseum in het algemeen afhankelijk van uw voorkeur.

Wanneer u het Bevrijdingsmuseum voor een langere periode wilt steunen is uw belastingvoordeel het grootst. U zegt dan voor tenminste 5 jaar toe het Bevrijdingsmuseum jaarlijks te steunen met een vast bedrag. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Een notariële akte is niet meer verplicht.

Nalaten
U kunt het Bevrijdingsmuseum Zeeland in uw testament opnemen. U kunt kiezen voor een erfstelling of een legaat. Met een erfstelling ontvangt het museum een erfdeel, een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap. Met een legaat laat u een geldbedrag of goed na.

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland is vanwege de ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting. Mocht u voornemens zijn het museum een bedrag na te laten, dan komt dit daarom volledig ten goede aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland. U bepaalt zelf of u het museum breed wilt steunen of een specifiek project. Graag denken wij met u mee over de mogelijkheden waarop wij uw wensen het beste kunnen realiseren.

Direct doneren
Eenmalige donaties, groot of klein, zijn bijzonder welkom op rekeningnummer: NL81 RABO 0380 5970 12 ten name van: ‘Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland’ onder vermelding van ‘Eenmalige donatie Bevrijdingsmuseum’ en eventueel uw contactgegevens om u te kunnen bedanken.

ANBI Overzicht
Via deze link kunt treft u het ingevulde standaardoverzicht aan dat de belastingdienst voorschrijft voor grote ANBI-instellingen.